ตระหนักรู้จักผู้เป็นแหล่ง พลังชีวิตที่ไม่สูญสลายที่ได้รับ การจดจำว่าเป็นแสง ‘สูงสุด’