เข้าใจกฎแห่งการกระทำ เพื่อกลับมาเป็นนายเหนือประสาท สัมผัสและเป็นผู้ทำลาย อุปสรรค์ทั้งปวง