บราห์มา กุมารี คือองค์กรทางจิตวิญญาณที่มีเครือข่ายทั่วโลกที่อุทิศให้กับการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและการฟื้นฟูโลก

บราห์มา กุมารี ก่อตั้งขึ้นในอินเดียในปี 1937 ได้แพร่กระจายไปมากกว่า 110 ประเทศในทุกทวีป และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในหลายภาคส่วนในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นที่แท้จริงคือการช่วยให้แต่ละคนเปลี่ยนมุมมองของโลกจากทางวัตถุไปสู่ทางจิตวิญญาณ สนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกอันลึกซึ้งของความสงบและศักดิ์ศรีของแต่ละคน


มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
ตระหนักถึงความสำคัญของความสงบภายในสู่สันติภาพโลก จึงมีความยินดีที่จะประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่มีความสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในสังคมทุกกลุ่มอายุ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน บนพื้นฐานของการตระหนักรู้จักตนเองและแหล่งแห่งพลังชีวิต รวมทั้ง การพัฒนาคุณธรรมในหลากหลายรูปแบบสำหรับชีวิตประจำวันที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว หน้าที่การงานและสังคม