โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. การศึกษาความรู้ทางจิต เผยแพร่การศึกษาความรู้ทางจิตให้เกิดความเข้าใจในจิตสำนึกมนุษย์ที่ประกอบด้วย จิตใจ สติปัญญา และ บุคลิกภาพ รวมทั้งเข้าถึงปรัชญาในเชิงศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งสามด้าน กล่าวคือด้านจิตใจ ไม่มีความกลัว และวิตกกังวล มีความสงบเยือกเย็นและเป็นสุข มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดี สามารถควบคุมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านร่างกาย มีสุขภาพดีด้วยการเข้าใจในภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจด้านจิตวิญญาณ เข้าใจตนเอง มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน พัฒนาทักษะและความสามารถในการเผชิญปัญหาต่างๆ ด้วยความกระจ่าง
  2. ความก้าวหน้า ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคลด้วยการฝึกจิตแบบ ราชาโยคะ ที่เริ่มมาจากการสร้างความคิดที่ดี มีพลัง จิตใจ และสติปัญญา ในการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่เป็นสุขกับคุณค่าชีวิตที่สร้างสรรค์ และมั่นใจในตนเอง
  3. ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ให้สอดคล้องปรองดองกัน ด้วยการทำกิจกรรมในระดับต่างๆ ทั่วโลก บนพื้นฐานของความรัก ความร่วมมือ และความเคารพในคุณค่าของแต่ละบุคคล แต่ละสถาบัน เพื่อสร้างสมคุณธรรมภายในโลก
  4. ส่งเสริมการรับใช้ – ช่วยเหลือสังคม โดยไม่มีการหารายได้ การเรี่ยไรบริจาค และการหาผลประโยชน์ใดๆ ส่วนบุคคล
  5. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด