โครงการระหว่างประเทศ

บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิต ตระหนักถึงสิ่งที่โลกต้องการ นั่นคือ การศึกษาความรู้ทางจิต ที่ชีวิตมีความสัมพันธ์กับทุกสิ่ง เริ่มด้วยการรณรงค์โครงการนานาชาติครั้งแรกในปีสันติภาพสากล 1986 ที่ชื่อว่า การเรียกร้องล้านนาทีแห่งสันติ 88 ประเทศได้ประกาศร่วมกันให้โลกรู้ว่า ทุกคนนั้นต้องการสันติภาพภายใน

การเรียกร้องล้านนาทีแห่งสันติ (Million Minutes of Peace Appeal)

เป็นเวลาหนึ่งเดือน (16 กันยายน-16 ตุลาคม ค.ศ.1986) ที่ได้ดำเนินการด้วยวัตถุประสงค์ ให้แต่ละบุคคลกลับเข้าไปหาความสงบในตนเอง โดยการบริจาคเวลา นาทีของแต่ละวัน ที่ใช้วิธีการสวดมนต์-อธิษฐาน, การทำสมาธิ หรือการสร้างความคิดที่ดี ประชาชน 88 ประเทศ ได้ร่วมกันบริจาคเวลามารวมทั้งหมดหลายพันล้านนาที  ผลงานดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสื่อสันติภาพ (Peace Messenger) 7 รางวัล จากองค์การสหประชาชาติ

ร่วมกันสรรค์สร้างโลก (Global Co-operation for a Better World)

ดำเนินการในปี ค.ศ.1988-1990 เพื่อให้แต่ละบุคคลมีส่วนร่วมสร้างโลกที่สวยงาม เป็นการปลุกความหวัง ความกระตือรือร้นให้ 120 ประเทศได้ร่วมใจทำให้งานที่ยิ่งใหญ่ ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือของโครงการ ชึ้นอยู่กับเกณฑ์หลักที่ให้ประชาชนทั่วโลกแสดงความคิดเห็นที่ดี และแนวทางปฏิบัติที่สร้างสรรค์เท่านั้น โดยไม่ได้เพิกเฉยต่อความจริงของโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหา แต่เป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้น ด้วยวิธีการที่ทำให้ทุกคนเห็นภาพที่ดีของตนเอง เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้ถึงจุดนั้น ผลงานดังกล่าวได้รวบรวมไว้ในหนังสือ “Visions of a Better World” สำหรับสร้างโลกใหม่ ที่มาจากหัวใจของประชาชนทั่วโลก… เพื่อโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีนักเขียนการ์ตูน วอลส์ ดีสนีย์ ได้เสนอภาพความคิดเหล่านั้นไว้

ภายในเวลา 1 ปี เริ่มจากเดือนตุลาคม ค.ศ.1994 (พ.ศ.2537) มีการพัฒนาคุณค่าทางจิตวิญญาณ ทั้งในระดับบุคคล และระดับสังคม บนพื้นฐานของ 12 คุณค่าหลักที่ทั่วโลกลงความเห็นร่วมกัน ว่าขณะนี้โลกต้องการคุณสมบัติทางจิตเหล่านี้มากที่สุด ตลอดทั้ง 12 เดือน แต่ละประเทศ ได้ช่วยกันเสนอแนวความคิด เริ่มจากกรีกในหัวข้อ ‘ความเคารพ’ จนถึงเดือนสุดท้าย ได้สรุปผลในรายการระดับชาติของแต่ละประเทศ

 

คุณค่าที่มีชีวิต (Living Values)

บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ขององศ์การสหประชาชาติในปี ค.ศ.1995 ในฐานะสื่อสันติภาพ (Peace Messenger) ได้จัดทำหนังสือ คุณค่าที่มีชีวิต (Living Values) และเน้นที่มาของกฎบัตรสหประชาชาติ  “เพื่อตอกย้ำศรัทธาในสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” ด้วยวัตถุประสงค์ในการนำผู้อื่นเข้าไปสู่ความลึกล้ำภายใน และเปิดเผยคุณค่าพื้นฐานของชีวิตที่เกี่ยวโยงกับกฎธรรมชาติและกฎเกณฑ์ที่ดีงาม ในการใช้ชีวิตร่วมกันของมนุษยชาติ

ปัจจุบัน เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ ได้นำมาใช้พัฒนาระบบการศึกษาทั่วโลก ด้วยความเชื่อและศรัทธาที่ว่า

  1. ทุกคนมีความดีในเนื้อแท้และความสามารถได้รับการกระตุ้นให้กลับมาสร้างสำนึกนั้นด้วยความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง
  2. ความหมายและเป้าหมายของการศึกษา(Education) นั้นไม่ใช่การป้อนแนวความคิดเห็นหรือค่านิยมใดๆ โดยเฉพาะ แต่เป็นการดึงสิ่งที่ดีที่สุดที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบุคคลออกมาใช้ เพื่อสร้างสำนึกที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีในศักยภาพของตนเอง

 

คำประกาศปี 2000 เพื่อวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรง (Manifesto 2000)

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้

ปี ค.ศ.2000 เป็นปีสากลเพื่อวัฒนธรรมสันติภาพ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นผู้นำสาสน์สำหรับคำประกาศปี 2000 “Messenger for Manifesto 2000” ในเดือนกันยายน ด้วยการเชิญชวนให้ผู้นำและประชาชนทั่วโลกลงนามในแบบฟอร์ม