การให้คุณประโยชน์ คือการใช้ความรู้ในทางปฏิบัติ ในรูปของคุณธรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อความหมายด้วยความคิดและกระแสจิตที่บริสุทธิ์ ผ่านคำพูดและการกระทำที่ชี้นำให้ทุกชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิม

การรู้แจ้งเริ่มต้นจากการรู้จักตนเองนั่นคือการมีชีวิตเป็นดวงวิญญาณที่สามารถปลดปล่อยตนเองออกจากความไม่รู้หรือสิ่งหลอกลวงในรูปของกิเลสและเมื่อใดก็ตามที่ดวงวิญญาณมนุษย์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับดวงวิญญาณสูงสุดมหาสมุทรแห่งความรู้ความสงบและความรักดวงวิญญาณก็สามารถนำเอาคุณสมบัติทางจิตวิญญาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกครั้ง