คุณธรรม หมายถึงความสำเร็จที่สมบูรณ์ของผู้มีความรู้ มีความดี และเข้าใจว่า กำลังทำอะไร… เพื่ออะไร… การสร้างสมคุณธรรม จึงเริ่มจากความคิดที่ดีในจิตใจ และอาศัยการพิจารณาไตร่ตรองของสติปัญญาอย่างลึกซึ้ง ที่จะเข้าใจเหตุและผลของแต่ละการกระทำก่อนที่จะตัดสินทำอะไร ให้เกิดผลดี มีคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

ความรู้ คือบ่อเกิดของคุณธรรม ความรู้ที่แท้จริงคือการรู้จักตนเอง ซึ่งนำไปสู่การแปร เปลี่ยนสำนึกของการเป็นร่างกายที่มีตัวตนไปสู่สำนึกที่เป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนไม่ขึ้น อยู่กับความเป็นหญิงหรือชาย ผิวขาวหรือผิวดำไม่หลงทะนงตนในบทบาทหรือความสำเร็จ ภายนอก แต่เต็มไปด้วยความเคารพตนเอง การรู้จักตนเองไม่ใช่เพียงการเข้าใจ ด้วยเหตุผล ของสติปัญญาเท่านั้น แต่เป็นการนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพี่อพัฒนาความคิด คำพูด และการกระทำให้สอดคล้องกับกฎแห่งกรรม และกฎธรรมชาติ ความรู้ที่แท้จริง จะขจัดความหลงทะนงและสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณธรรมขึ้นมา ให้ชีวิตมีคุณค่าในการอยู่ร่วมกัน

ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นเป้าหมายการศึกษาของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัย ทางจิตของโลก ซึ่งมุ่งให้เรียนรู้ถึงธรรมชาติดั้ง เดิมที่ดีงามของตนเองและผู้อื่น ควบคู่ไปกับ การฝึกจิตให้เกิดความสงบ พลังและปัญญา

 

กำเนิดคุณธรรม

การศึกษาทางจิตวิญญาณนำเรากลับไปสู่ ความเข้าใจและประสบการณ์ของการมีชีวิต อยู่อย่างเป็นองค์รวม เป็นการมองดูมนุษย์ ในส่วนที่เป็นดวงวิญญาณควบคู่ไปกับร่างกาย ตราบจนกระทั่งได้มีการตระหนักรู้ถึงส่วนที่เป็นดวงวิญญาณ คุณธรรมอันเป็นธรรมชาติ ดั้งเดิมของมนุษย์จึงสามารถปรากฏเป็น คุณค่า เป็นพฤติกรรมที่ให้คุณประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์