ชั่วโมงสมาธิเพื่อโลก

Mar. 23, 2017 by

สาธิตอาหารบริสุทธิ์

Mar. 23, 2017 by

มูลนิธิฯ ได้จัดรายการพิเศษขึ้น เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ และสันติภาพ     วัตถุประสงค์ เพี่อสนับสนุนวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ ที่ไม่ก้าวร้าวรุนแรง วิธีการ ปรับเปลี่ยนการบริโภค และกิจวัตรประจำวัน ที่เน้นความสำคัญของความสงบภายใน และความมั่นคงปลอดภัยของทุกชีวิต อาหารสำหรับร่างกาย คือวัตถุธาตุที่หยาบซึ่งได้แปรสภาพให้กลายเป็นธาตุที่ละเอียดด้วยพลังโยคะหรือกระแสจิตที่บริสุทธิ์ สามารถให้การหล่อเลี้ยง ทั้งกายและจิตวิญญาณอาหารที่มีการปรุงในพลังสมาธิเช่นนี้จะสร้างความพิเศษให้แก่สุขภาพแบบองค์รวม อาหารสำหรับดวงวิญญาณ คือความรู้ทางจิตที่นำไปสู่การสร้างสมคุณธรรมความดี เป็นวิถีทางที่จะกำหนดชีวิตตนเอง ให้หลุตพ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ความรู้ที่แท้จริงนำเราไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองว่าคือใคร? ฉันคือดวงวิญญาณ ผู้เป็นนายเหนือตนเอง ผู้ใช้คุณธรรมหนุนนำชีวิต การตื่นของจิตวิญญาณทำให้ความไวในอารมณ์เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของร่างกาย